Pardubice - kolébka esperanta v českých zemích
Město Pardubice v 90. letech 19. stol., kdy zde vyšla první učebnice esperanta pro Čechy. - La urbo Pardubice en 1890-aj jaroj, kiam tie aperis la unua Esperanto-lernolibro por cxehxoj.
Autorem první učebnice byl tehdy teprve 18letý chudý, ale jazykově mimořádně nadaný student František Lorenc (1872-1957). - Auxtoro de la unua lernolibro estis tiam nur 1ájara malricxa, sed lingve eksterordinare talentita studento František Lorenc (1872-1957).
První učebnice esperanta pro Čechy od F.V.Lorence (1890) - La unua Esperanto-lernolibro por ĉeĥoj de F.V.Lorenc (1890). - Tehdy pouze 18letý chudý student ji vydal vlastním nákladem v tiskárně Hoblík. - Tiam nur 18jara malriĉa studento eldonis ĝin proprarimede en la presejo Hoblík.
Lorenz v r. 1893 emigroval do Brazílie, kde žil do konce života. Založil esperantské hnutí i v této zemi, byl polyglotem, který údajně ovládal až stovku jazyků !! Působil jako učitel, překladatel, filantrop a autor duchovní literatury. Kulturní dům a knihovna v Dom Feliciano na jihu Brazílie, kde žil, nese dosud jeho jméno. - En 1893 Lorenz elmigris al Brazilo, kie li vivis ĝis sia morto. Li fondis Esperanto-movadon ankaŭ en tiu lando, li estis poligloto scipovinta onidire centon da lingvoj (!!). Li agis kiel instruisto, tradukisto, filantropo kaj aŭtoro de la spirita literaturo. Kulturdomo kaj biblioteko en la urbo Dom Feliciano en suda Brazilo, kie li vivis, ĝis nun portas lia n nomon.
František Hoblík (1842-1926), knihupec a nakladatel, v jehož tiskárně vyšla v r. 1890 první učebnice esperanta pro Čechy. F. Hoblík byl významnou osobností Pardubic, po tři volební období byl starostou města. - František Hoblík (1842-1926) - librovendisto kaj eldonisto, en kies presejo aperis en 1890 la unu a Esperanto-lernolibro por ĉeĥoj. Li estis elstarulo de Pardubice, dum tri balotperiodsoj li estis la urbestro.http://www.slovnik-nakladatelstvi.cz/osobnosti/frantisek-hoblik.html
Evangelický kostel v Pardubicích (1897), jehož zakladatelem je Františke Hoblík. - Evangelia preĝejo en Pardubice, kies fondinto estas František Hoblík.
Město Pardubice v r. 1910 - rok po založení esperantského klubu ve městě.
La urbo Pardubice ne 1910 , unu jaron post fondo de Esperanto-klubo en la urbo.
Dr. Stanislav Schulhof (1864-1919) Průkopník esperanta v Pardubicích a první významný lyrický básník v dějinách esperantské poezie. - Významně se zapojil i do společenského a literárního života ve městě. Působil i jako žurnalista a divadelní dramaturg. https://cs.wikipedia.org/wiki/Stanislav_Schulhof . Pioniro de Esperanto en Pardubice kaj la ubua elstara lirika poeto en historio de la Esperanta poezio. Li aktive partoprenis en la societa kaj literatura vivo en la urbo. Li estis ankaŭ ĵurnalisto kaj teatrodramaturgo. https://eo.wikipedia.org/wiki/Stanislav_Schulhof
Učebnice, podle níž se pravděpodobně učili první esperantisté v Pardubicích. - La lernolibro, laŭ kiu supozeble lernis la unuaj esperantistoj en Pardubice.
Hrob dr. Schulhofa v Pardubicích. - Tombo de d-ro Schulhof en Pardubice.
V Pardubicích se mj. narodil i hlavní průkopník esperanta mezi nevidomými v českých zemích, hudební skladatel Karel emanuel Macan. - En Pardubice i.a. naskigxis ankaux la cxefa pioniro de Esperanto inter blinduloj en Cxehxio, muzikkomponisto Karel Emanuel Macan.
ukázka zahraničních kontaktů pardubických esperantistů:​ pohlednice L.Daniela z r. 1921 do USA - specimeno de eksterlandaj kontaktoj de la esperantistoj​ el Pardubice - bildkarto de L.Daniel el 1921 al Usono
ukázka zahraničních kontaktů pardubických esperantistů: pohlednice marie Novákové z r. USA do USA - specimeno de eksterlandaj kontaktoj de la esperantistoj el Pardubice - bildkarto de Marie Nováková el 1922 al Usono
Známý učitel esperanta přímou metodou Andreo Cseh z Rumunska ve 30. letech na návštěvě Pardubic.- Konata rektmetoda Esperanto-instruisto Andreo Cseh el Rumanio en la 1930-aj jaroj dum la vizito de Pardubice.
Esperantský klub v Sokolovně Pardubice (1954)
Esperanto-Klubo en la Gimnastikejo Pardubice (1954)
Barytoniska M.Smyčka vystupuje na oslavách 70 let klubu. - Baritonisto M.Smyčka koncertas dum la solenajxo okaze de 70 jaroj de la klubo.
pohlednice Pardubic (80. léta) - bildkarto de Pardubice (1980-aj jaroj)
vystoupení účastníků dětského kursu - prezentiĝo de la partoprenantoj de la porinfana kurso (1985)
Esp. setkání v Hrabyni (1986) - založení Sekce invalidů ČES
Esperanto-Renkontigxo en Hrabyně (1986) - fondo de la Sekcio de handikapuloj de CxEA
Sídlo pardubického klubu, Svazu zdravotně postižených esperantistů i redakce Informila- ul. Na Okrouhlíku 973/21
- Sidejo de la klubo Pardubice, Asocio de Esperantistoj-Handikapuloj kaj de la redaktejo de Informilo - la strato Na Okrouhlíku 973/21
Dlouhodobým motorem esperantských aktivit v Pardubicích je Jarmila Rýznarová,.- La longdauxra motoro de la esperantja aktivecoj en Pardubice estas Jarmila Rýznarová. - Má za sebou bohatou činnost pedagogickou, organizátorskou i redaktorskou. - Sxi havas post si ricxan agadon pedagogian, organizan kaj redaktora.
AEH se sídlem v Pardubicích vydává měsíčník Informilo s čtvrtletní kulturní přílohou Antauxen
- AEH kun sidejo en Pardubice eldonas monatan gazeton Informilo kun kvaronmonata kultura aldonajxo Antauxen
Mezinárodní setkání učitelů esperanta ICEM - Pardubice 1993 - Internacia renkontigxo de Esperanto-instruistoj ICEM - Pardubice 1993
Z tvůrčího ateliéru na tradičním jazykovém semináře ve Skokovech
- El krea ataliero dum la tradicia Lingva Seminario en Skokovy
Z večírku na rozloučenou na 5. sjezdu AEH v Seči (2005) - El la adiauxa vespero dum la 5-a AEH-Kongreso en Seč (2005)
Esperantský den v Pardubicích (2004) - Esperanto-Tago en Pardubice (2004)
členové pardubického klubu se každoročně účastní tradičního Esperantského Silvestra v Č. Třebové - membroj de la klubo Pardubice cxiujare partoprenas la tradician Esperantan Silvestron en Česká Třebová (2004)
Aktivní jádro pardubického klubu a AEH (2005) - Aktiva kerno de la klubo Pardubice kaj de AEH (2005)
Z ediční činnosti klubu Pardubice, hl. města Perníkového království - Pohádka o perníkové chaloupce
- El la eldona agado de la klubo Pardubice, la cxefurbo de la Mielkuka regxlando - Fabelo pri la mielkuka dometo
Pavel Nechvíle + Jarmila Rýznarová v pardubickém rozhlase (2008) - en la Radio Pardubice (2008) - http://www.rozhlas.cz/pardubice/mamehosty/_zprava/596368
Prezentace AEH v Muzeu esperanta ve Svitavách v r. 2009
- Prezento de AEH en Esperanto-Muzeo en Svitavy en 2009
Z bohaté organizátorské činnosti - účastníci autobusového zájezdu na Světový esp. kongres v Bialystoku (2009). - El la ricxa organiza agado - partoprenantoj de la buskeskurso al la Universala Kongreso de Esperanto en Bjalistoko (2009)
Školení členů pardubického klubu o přispívání do Wikipedie (2009)
- Seminario por membroj de la klubo Pardubice pri kontribuado al Vikipedio (2009)
Ze všech cizojazynčých verzí Wikipedie je Pardubický kraj nejpodrobněji popsán právě v esperantu - zahrnuje více než 600 článků.
Velkou zásluhu na tom má ing. Josef Hron z pardubického klubu. - Inter cxiuj fremdlingvaj versioj de Vikipedio la Regiono Pardubice estas plej detale priskribita gxuste en Esperanto - gxi inkluzivas pli ol 600 artikolojn. Grandan meriton pri tio havas ing. Josef Hron el la klubo Pardubice.
Pri Esperanto-komunumo en la Regiono Pardubice traktas diplomlaborajxo de L.Knížková el 2009
Z oslav 100 let esperanta v Pardubicích (2009) - El solenajxo okaze de 100 jaroj de Esperanto en Pardubice (2009)
Oslava 100 let esperanta v Pardubicích - společné foto - i s hosty z Polska, Německa Francie a Jižní Koreje (2009)
- Solenajxo okaze de 100 jaroj de Esperanto en Pardubice - komuna foto - ankaux kun gastoj el Pollando, Germanio, Francio kaj Suda Koreio (2009)
Prezentace Svazu zdravotně postižených esperantistů (AEH) se sídlem v Pardubicích
na výstavě o esperantu, pořádané v Krajské knihovně v Padubicích v r. 2009. - Prezento de la Asocio de Esperantistoj-Handikapuloj (AEH) kun sidejo en Pardubice en la ekspozicio pri Esperanto, organizita en la Regiona Biblioteko en Pardubice en 2009.
Ukázky z bohaté zahraniční korespondence členů klubu na výstavě v Krajské knihovně v Pardubicích (2009). - Specimenoj el ricxa eksterlanda korespondado de la klubanoj en la ekspozicio en la Regiona Biblioteko Partdubice (2009).
http://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/esperantiste-letos-slavi-125-let-20120725.html
Prezentace památek Pardubic a Pardubického kraje na Mezinárodní kulturní konferenci OSIEK ve Svitavách (2012)-Prezento de la memorindajxoj de Pardubice kaj gxia regiono dum la Internacia kultura konferenco OSIEK en Svitvay (2012)
Akce BIERO recesního klubu E-mentál Praha se v r. 2012 konala v Pardubicích - Arangxo BIERO de la recesia klubo E-mental Prago en 2012 okazis en Pardubice
Předsedkyně AEH Lenka Angelová na 5. sjezdu AEH ve Štířím Dole - Prezidantino de AEH Lenka Angelová dum la 5-a AEH-Kongreso en Štíří Důl (2012)
Předsedkyně pardubického klubu M.Kosnarová prezenzovala ukázky ze své keramické tvorby na mezinárodní výstavě "Esperanto a múzy" v Muzeu esperanta e Svitavách (2013)
- Prezidantino de la klubo Pardubice M. Kosnarová prezentis specimenojn el sia ceramika kreado dum la internacia ekspozico "Esperanto kaj muzoj" en Esperanto-Muzeo en Svitavy (2013)
Kromě webových stránek klub informuje o esperantu a své činnosti i prostřednictvím vývěsky na třídě Míru vedle pekárny Hrubý. - Krom la retpagxaro la klubo informas pri Esperanto kaj sia aktiveco pere de la montrofenestro sur la avenuo de Paco apud la bakejo Hrubý. (2013)
Jarmila Rýznarová publikovala mj. několik článku i v Almanachu Lorenz, vydávaném každoročně v Brazílii. -Jarmila Rýznarová publikigis kelkajn artikolojn ankaux en la Almanako Lorenz, eldonata cxiujare en Brazilo.
Pardubický klub pořádá i neformální víkendové jazykové (Jevany 2014) - La klubo Pardubice organizas ankaux neformalajn semajnfinajnlingvajn seminariojn.
Rozhovor s J.Rýznarovou v pardubickém rozhlase (2014) - Intervjuo kun J.Rýznarová en la Radio Pardubice (2014)
Putovní výstava "Je esperanto mrtvý jazyk?" v Krajské knihovně v Pardubicích (březen 2015) - celkem 24 panelů - Migranta ekspozicio "Cxu Esperanto estas morta lingvo?" en la Regiona Biblioteko Pardubice (marto 2015) - entute 24 paneloj
Členky pardubického klubu s autorkou putovní výstavy a koordinátorkou projektu dr. Pavlou Dvořákovou z Písku (vlevo)
- Membrinoj de la klubo Pardubice kun la auxxtorino kaj kunordigantino de la projekto Pavla Dvořáková el Písek (maldekstre)
Raporto por amaskomunikiloj pri la migranta ekspozicio
článek o pardubickém klubu na webu - artikolo pri la klubo Pardubice en interreto (2016)
19. Esp. den v červnu 2016 na zámku v Pardubicích, věnovaný mj. výročí Karla IV. (herečka S. Hošková v roli Alžběty Pomořanské)
- La 19-a Esperanto-Tago en junio 20916 en la kastelo Pardubice, dedicxita i.a. al datreveno de naskigxo de la cxehxa regxo Karolo la Kvara (1316-1378) - kun aktorino S. Hošková en la rolo de Elizabeta el Pomerio, la kvara edzino de Karolo la Kvara
Předsedkyně AEH Lenka Angelová prezentuje organizaci i město v informačním stánku na Světovém esp. kongresu v Nitře, kde se sešlo kolem 1300 účastníků z 60 zemí. - AEH-prezidantino Lenka Angelová prezentas la organizon kaj la urbon en la informstando dum la UKo en Nitra, kiun partoprenis cx. 1300 partoprenantoj el 60 landoj.
Zahraniční propagaci města Pardubic slouží i tento krátký film od firmy DARUMA nadabovaný P.Kaščákem do esperanta (červen 2017)
- Al eksterlanda diskonigo de la urbo Pardubice servas ankaux tiu cxi mallonga filmo de la firmao DARUMA, dublita far P.Kaščák al Esperanto (junio 2017)
Dalším způsobem propagace města jsou příspěvky na sociální síti Ipernity, kde je i komunita esperantistů ze všech kontinentů
- Plua maniero de la diskonigo de la urbo estas kontribuajxoj en la socia reto Ipedrnity, kie estas ankaux komunumo de esperantistoj el cxiuj kontinentoj.
Pardubický klub spolupracuje i s Klubem přátel Pardubicka a informace jeho historii se objevuje i v Pardubické encyklopedii. - La klubo Pardubice kunlaboras ankaux kun la KLubo de amikoj de la regiono Pardubice kaj informoj pri la kluba historio aperas ankaux en la Enciklopedio de Pardubice.
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
- zrušit filtraci.

Odstranění fotek a videí z alba

Vyberte všechny fotky či videa, které chcete smazat a potvrďte akci.

Název

Pardubice - kolébka esperanta v českých zemích

Popis

album se připravuje

Brožura 100 let esperanta v Pardubicích ke stažení:
http://www.esperanto.cz/soubory/100_let_EK_Pardubice.pdf

Období

Statistiky

 • 72 fotek
 • 0 se líbí

Kategorie a štítky

Nastavení

Veřejné album

Vidí všichni lidé.

Přístupné pouze pro 18+

Vidí pouze lidé, kteří potvrdí svou plnoletost pro zobrazení obsahu 18+.

Skryté album

Vidí pouze lidé, kteří znají přesnou adresu alba.

Uzamčené album

Vidí pouze lidé, kteří zadají kód, který nastavíte.

Nahlásit album

Komentáře fotek a videí

Levnější už to nebude! 30% sleva BLACK FRIDAY platí na všechny dárky z vašich fotek po zadání kódu: BF2022 v objednávce.
S kódem: BF2022 Akce platí do 4. 12. 2022
Získat slevu
Reklama

Pokračujte v prohlížení

Jestli se vám album líbí…

Přihlásit se na Rajče Prohlédnout znovu

Také album můžete sdílet

Spustit prezentaci Zastavit
TIPZměny uložíte také pokračováním na další fotku či video a zrušíte je klávesou ESC.
Přidejte do popisu štítky (např. #svatba #cestování) a fotku či video tak objeví více lidí.
Pardubice - kolébka esperanta v českých zemích
Komentáře Přidat