Vernisáž výstavy "Člověk proti Babylonu" /Inauguro de la ekspozicio "La Homo kontrau Babelo"
afisxo por la ekspozicio por la loka publiko
životopis dr. Zamenhofa (v překladu do češtiny od J.Drahotové), který dal název této výstavě - biografio pri d-ro Zamenhof (en la ĉeĥa traduko de J.Drahotová), kiu donis la nomon al tiu cxi ekspozicio
F.V.Lorenc (1872-1957) polyglot, člověk po vícero stránkách mimořádně nadaný a autor 1. učebnice pro Čechy (1890, jako 18letý) je jednou z osobností, jíž je věnována výstava, přednášky i křest nové životopisné knihy - F.V.Lorenc (1872-1957), poligloto, homo plurflanke eksterordinare talentita kaj auxtoro de la 1-a Esperanto-lernolibro por cxehxoj (1890. kiel 18jara) estas unu el eminentuloj, al kiuj estas dedicxita la ekspozicio, prelegoj kaj lanĉo de la nova biografia libro
pátek odpoledne - Petr Chrdle - přednáška "F.Lorenc - v Čechách zapomenutý génius" pro místní veřejnost - vendrede posttagmeze - Petr Chrdle - prelego "F. Lorenc - en Bohemia forgesita genio" - cxehxlingve ankaux por la loka publiko
nový životopis F.V.Lorence v esperantu, který měl na vernisáži svůj křest - nova biografio pri F.V.Lorenc en Esperanto, lancxita kadre de la inauxguro de la ekspozicio
křest knihy o F.Lorencovi - vydavatel P. Chrdle a kmotři M.Stuppnig z Rakouska a překladatelka M.Turková - lancxo de la libro pri F.Lorenc - la eldonisto P.Chrdle (KAVA-PECH) kaj "baptogepatroj" M.Stuppnig el Auxstrio kaj tradukintino M.Turková
Ján Vajs - přednáška o Nepálu (v pátek česky, v sobotu v esperantu) - Jano Vajs - prelego pri Nepalo (vendrede cxehxe, sabate Esperante)
Ján Vajs - přednáška o Nepálu - foto skupiny slovenských esperantistů - Jano Vajs - prelego pri Nepalo - foto de la grupo de slovakaj esperantistoj
členové svitavského KPE Marie Minářová a Jan Bobrík v kulturním vystoupení v Ottendorferově sále v rámci Muzejní noci - membroj de la Klubo de amikoj de Esperanto Svitavy Marie Minářová kaj Jan Bobrík dum la kultura programo en la Ottendorfer-salonego kadre de la vendrede Muzea nokto por la publiko
Jan Řepa z Netolic a Dagmar Martinková ze svitavského KPE coby dr. Zamenhof a jeho manželka Klara v kulturní programu v Ottendorferově sále v rámci Muzejní noci - Jan Řepa el Netolice kaj Dagmar Martinková el la KPE Svitavy kiel d-ro Zamenhof kaj lia edzino Klara dum la kultura programo en la Ottendorfer-salonego kadre de la Muzea nokto
Jan ŘEPA (coby dr. Zamenhof) v Ottendorferově sále (vlevo) - Jan Řepa (kiel d-ro Zamenhof) en la Ottendorfer-salonego (maldekstre)
Jan Řepa a Dagmar Martinková coby dr. Zamenhof a jeho manželka Klara v Muzeu esperanta v rámci Muzejní noci - Jan Řepa kaj Dagmar Martinková kiel d-roZamenhof kaj lia edzino Klara en la Esperanto-Muzeo kadre de la Muzea nokto
valčík v Muzeu esperanta v rámci Muzejní noci - valso en la Esperanto-Muzeo kadre de la Muzea nokto
africký bubeník Makumba v Muzeu esperanta v rámci Muzejní noci - afrika tamburisto Makumba en la Esperanto-Muzeo kadre de la Muzea nokto
návštěvníci v Muzeu esperanta v rámci Muzejní noci - vizitantoj en la Esperanto-Muzeo kadre de la Muzea nokto
technická příprava sobotního programu (P. Diblík, vedoucí výstavy P. Dvořáková, M.Hruška, V.Hirš) - teknika preparo de la sabata programo (Petr Diblík, ekspoziciestro Pavla Dvořáková, Miro Hruška, Vratislav Hirš)
účastníci sobotní vernisáže nové celoroční výstavy Člověk proti Babylonu - partoprenantoj de la sabata inauxguro de la nova tutjara ekspozicio La Homo kontraux Babelo
předsedkyně ČES Libuše Hýblová zahajuje vernisáž a vítá hosty - la nova CxEA-prezidantino Libuše Hýblová komencas la inauxguron kaj bonvenigas la gastojn
Petr Chrdle čte pozdravné dopisy ze zahraničí - Petro Chrdle legas salutleterojn el eksterlando
nejvzdálenější host vernisáže paní HAYASI Satiko z Japonska - la plej fora gasto de la inauxguro s-ino HAYASI Satiko el Japanio
Bernhard Tuider, vedoucí Esperantského muze a Sbírky plánových jazyků ve Vídni - Bernhard Tuider, teamestro de la Esperantomuzeo kaj Kolekto de Planlingvoj en Vieno
Teresa Pomorska, předsedkyně Slezského esperantského svazu z Vroclavi, s nímž ČES spolupracuje - Teresa Pomorska, prezidantino de la Silezia Esperanto-Asocio el Vroclavo, kun kiu CxEA kunlaboras
Martin Stuppnig z Rakouska, čestný člen Mezinárodní federace esperantistů-železničářů, ve svých 92 letech vyzařuje obdivuhodnou vitalitu - Martin Stuppnig el Auxstrio, honora membro de IFEF, en siaj 92 jaroj elradias admirindan vivecon
Liba Gabalda z Francie - Liba Gabalda el Francio
zástupce Slovenské esperantské federace a přednášející Ján Vajs - reprezentanto de la Slovakia Esperanto-federacio kaj preleganto Jano Vajs
kurátorka výstavy Pavla Dvořáková představuje novou expozici - ekspoziciestrino Pavla Dvořáková prezentas la novan ekspozicion
Miroslav Malovec přednáší článek "Poslední dny dr. Zamenhofa" - Miroslav Malovec prezentas la artikolon "La lastaj tagoj de d-ro Zamenhof"
Laša Čachunašvili z Gruzie představuje nový web ZAMENHOF.INFO, vytvořený organizací E@I - Lasxa Cxahxunasxvili el Kartvelio prezentas la novan retewjon ZAMENHOF.INFO, kreitan de la organizo E@I
Laša Čachunašvili na přání účastníků ukazuje web ZAMENHOF.INFO ve své rodné gruzínštině - Lasxa Cxahxunasxvili lauxdezire de la partoprenantoj montras la retejon ZAMENHOF.INFO en sia gepatra kartvela lingvo
Bernhard Tuider, vedoucí Esperantského muzea a Sbírky plánových jazyků ve Vídni, přednáší o digitalizační činnosti muzea a zpřístupnění díla L.L.Zamenhofa - Bernhard Tuider, teamestro de la Esperantomuzeo kaj Kolekto de Planlingvoj en Vieno, prelegas pri la cifereciga aktiveco de la muzeo kaj alirebligo de la verkaro de L.L.Zamenhof
Leonarda Chaloupková, místopředsedkyně ČES, čte báseň z Antologie brazilské poezie, zahrnující celkem 324 básní od 120 brazilských básníků, které z portugalštiny do esperanta přeložil František Vladimír Lorenc, autor první učebnice esperanta pro Čechy - Leonarda Chaloupková, vicprezidantino de CxEA, legas poemon el Antologion de la brazila poezio, inkluzivanta entute 324 poemojn de 120 brazilaj poetoj, kiujn el la portugala esperantigis Francisko Valdomiro Lorenz, auxtoro de la Unua Esperanto-lernolibro por cxehxoj
účastníci vernisáže sledují přednášku - partoprenantoj de la inauxguro sekvas la prelegon
vedoucí Muzea esperanta ve Svitavách Libuše Dvořáková s paní HAYASI Satiko z Japonska - estrino de la Esperanto-Muzeo en Svitavy Libuše Dvořáková kun s-ino HAYASI Satiko el Japanio
účastníci z ČR, Polska, Francie a Japonska v přátelském rozhovoru - partoprenantoj el Cxehxio, Pollando, Francio kaj Japanio en amikeca interparolo
několik členů svitavského Klubu přátel esperanta se svojí přítelkyní paní HAYASI Satiko z Japonska - kelkaj membroj de la Klubo de amikoj de Esperanto en Svitavy kun sia amikino s-ino HAYASI Satiko el Japanio
Jana Křížková představuje genealogický strom rodiny Zamenhofů, který vytvořila ( na foto s O. Fischerem) - Jana Křížková montras genealogian arbon de la familio Zamenhof, kiun sxi kreis (surfote kun O.Fischer)
Bernhard Tuider v rozhovoru s českými účastnicemi J.Dubinovu a M.Zemanovou - Bernhard Tuider el Vieno en interparolo kun la cxehxaj partoprenantinoj J.Dubinová kaj M.Zemanová
rozhovory v pauze (Rakousko-Polsko, Rakousko-ČR) - interparoloj en la pauxzo (Auxstrio-Pollando, Auxstrio-Cxehxio)
účastníci z Polska, Slovenska a Japonska - bez jazykových bariér☺ - partoprenantoj el Pollando, Slovakio kaj Japanio - sen lingvaj barieroj
účastníci sobotního odpoledního programu - partoprenantoj de la sabata posttagmeza programo
Petr Chrdle zahajuje svou sobotní přednášku o F.V. Lorencovi - Petro Chrdle komencas en Esperanto la sabatan prelegon pri F.V. Lorenz
přednáška o F.V.Lorencovi - ukázky díla - prelego pri F.V.Lorenz - specimenoj el la verkaro
přednáška o F.V.Lorencovi - foto a tvorba v oblasti duchovních nauk - prelego pri F.V.Lorenz - foto kaj verkaro en la sfero de spiritaj instruoj
začátek prvního panelu "Pestrý jazyk esperanto" - komenco de la unua panelo de la gxenerala ekspozicio "Bunta lingvo Esperanto", celanta la cxehxajn neesperantistojn
prostřední část panelu "Esperanto je víc než jazyk" - la meza parto de la panelo "Esperanto pli ol lingvo"
začátek panelu o specificích a výhodách individuálního cestování s esperantem - komenco de la panelo pri specifajxoj kaj avantagxoj de la individua vojagxado kun Esperanto
dvě informace z panelu "Esperanto na internetu" - du informoj el la panelo "Esperanto en Interreto"
ukázka z panelu "Historické pohlednice - výsledky detektivního pátrání po korespondentech P.E.Skály z Horažďovic z let 1908-1913 - specimeno el la panelo "Historiaj bildkartoj el 1908-1913 

rezultoj de la detektiva esplorado pri korespondintoj de P.E.Skála el la cxehxa urbo Horažďovice el komenco de la 20-a jarcento
začátek 1. životopisného panelu o dr. Zamenhofovi - komenco de la 1-a biografia panelo pri d-ro Zamenhof
konec druhého životopisného panelu o dr. Zamenhofovi - fino de la dua biografia panelo pri d-ro Zamenhof
začátek životopisného panelu o F.V. Lorencovi - komenco de la biografia panelo pri F.V. Lorenz
ukázky z knižní vitríny o polyglotu F.V. Lorencovi - specimenoj el la librovitrino pri la poligloto F.V. Lorenz
začátek životopisného panelu o nestoru esperantského hnutí v českých zemích Theodoru Čejkovi - komenco de la biografia panelo pri nestoro de Esperanto-movado en cxehxaj landoj - Teodor Cxejka
ukázka z rodinného fotoarchívu T.Čejky - specimeno el la familia fotoarkivo de Teodoro Cxejka - li kun la tiama cxehxoslovaka prezidento T.G. Masaryk
z knižních vitrín - ukázka učebnic - el librovitrinoj - specimenoj de lingvaj lernolibroj
ukázky z vitríny o české literatuře - specimenoj el la vitrino pri la cxehxa literaturo
z knižních vitrín - dětská literatura - el librovitrinoj - la porinfana literaturo
ukázka z knižní expozice - v esperantu nechybí ani detektivky či dobrodružná literatura (Robinson Crusoe, Foglar, Verne) - specimeno el la libroekspozicio - en Esperanto mankas nek detektivromanoj aux aventura literaturo (Robinson Crusoe, libroj de Foglar aux Verne)
ukázka z knižní expozice - "Překlady z české literatury" - specimeno el la libroekspozicio - "Tradukoj el la cxehxa literaturo"
tato pohlednice z r. 1911 je od nejstaršího dosud vypátraného esperantisty ze Svitavska - kdo to byl a jaké byly jeho životní osudy, se dozvíte na výstavě - tiu cxi bildkarto el 1911 estas skribita de la plej malnova gxis nun malkovrita esperantisto en la regiono de Svitavy - kiu li estis kaj kiu estis lia posta vivosorto, vi ekscios dum la ekspozicio
ukázka z fotovitríny Klubu přátel esperanta ve Svitavách - specimeno el la fotovitrino de la Klubo de amikoj de Esperanto en Svitavy
z knižní vitríny Klubu přátel esperanta ve Svitavách - kontakty s paní HAYASI z Japonska, která u příležitosti vernisáže přijela do Svitav již podruhé - el la librovitrino de la Klubo de amikoj de Esperanto en Svitavy - kontaktoj kun s-ino HAYASI el Japanio, kiu okaze de la inauxguro de la ekspozicio venis al Svitavy jam la duan fojon
unu el rezultoj de niaj zamenhofaj detektivesploroj
koncert skupiny NOPROBLEM KOSTELEC NA HANÉ v Ottendorferově sále (10.6.2017 večer) - spirituály v střídavě v překladech do češtiny a do esperanta - koncerto de la muzikgrupo NOPROBLEM KOSTELEC NA HANÉ en la Ottendorfer-salonego (10.6.2017 vespere) - plejparte nigrulaj spiritualkantoj alterne en la tradukoj al la cxehxa lingvo kaj al Esperanto
zahájení křtu druhého CD skupiny NOPROBLEM v esperantu - lancxo de la dua KDo de grupo NOPROBLEM en Esperanto
koncert NOPROBLEM KOSTELEC NA HANÉ v Ottendorferově sále - spirituály v češtině i esperantu - úvod ke křestu nového CD v esperantu - čte v češtině vpravo Dagmar Martinková, uprostřed Libuše Hýblová (předsedkyně ČES) - koncerto de NOPROBLEM KOSTELEC NA HANÉ en la Ottendorfer-salonego - spiritualkantoj en la cxhexxa kaj Esperanta tradukoj - enkonduko al lancĉo de la nova KDo en Esperanto - legas Dagmar Martinková (dekstre), meze Libuše Hýblová (CxeA-prezidantino)
kmotra CD Blanka Čuhelová, ředitelka MMG Svitavy, vedle ní zahraniční kmotr Martin Stuppnig z Rakouska - "baptopatrino" de la KDo Blanka Čuhelová, direktorino de la Urba Muzeo kaj Galerio en Svitavy, apud sxi la eksterlanda "baptopatro" Martin Stuppnig el Auxstrio
záběr na účastníky koncertu - spektantoj de la koncerto
záběr z poděkování členům skupiny NOPROBLEM - fina danko al la membroj de la muzikgrupo NOPROBLEM
účastníci koncertu NOPROBLEM - partoprenantoj de la koncerto de NOPROBLEM
závěrečný česko-polský večírek s kytaru v Muzeu esperanta - fina cxehxa-pola amuzvespero kun gitaro en la Esperanto-Muzeo
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
- zrušit filtraci.

Odstranění fotek a videí z alba

Vyberte všechny fotky či videa, které chcete smazat a potvrďte akci.

Název

Vernisáž výstavy "Člověk proti Babylonu" /Inauguro de la ekspozicio "La Homo kontrau Babelo"

Popis

Nová celoroční výstava byla slavnostně zahájena 9.6.2017 v češtině v rámci MUZEJNÍ NOCI, organizované svitavským Klubem přátel esperanta, a 10.6.2017 v esperantu v Muzeu esperanta, sídlícím v Ottendorferově domě ve Svitavách. Fotoalbum zahrnuje výběr záběrů z bohatého dvoudenního programu s mezinárodní účastí a ukázky z výstavě samotné a jsou opatřeny podrobnými popisky.
Bližší informace se nacházejí na
http://muzeum.esperanto.cz/cs/expozice/nova-celorocni-vystava-clovek-proti-babylonu-a-program-vernisaze.html

autoři fotografií/auxtoroj de fotajxoj: Oldřich Fischer, Pavla Dvořáková, Vladimír Škuta, Liba Gabalda

Nova tutjara ekspozicio estis solene inaugurita 9.6.2017 cxehxlingve (kadre de la MUZEA NOKTO, organizita de Kluboi de amikoj de Esperanto en Svitavy) kaj 10.6.2017 esperantlingve en la Esperanto-Muzeo, situante el la Ottendorfer-Domo en Svitavy (Cxehxio). La fotoalbumo inkluzivas elekton el la ricxa dutaga programo kun internacia cxeesto kaj specimenojn el la ekspozicio mem. Esperantlingvaj priskriboj de fotajxoj estos realigitaj komence de julio. Aparta artikolo kun pli detalaj informoj en Esperanto preparatas.

Období

Statistiky

 • 81 fotek
 • 1 se líbí

Nastavení

Veřejné album

Vidí všichni lidé.

Přístupné pouze pro 18+

Vidí pouze lidé, kteří potvrdí svou plnoletost pro zobrazení obsahu 18+.

Skryté album

Vidí pouze lidé, kteří znají přesnou adresu alba.

Uzamčené album

Vidí pouze lidé, kteří zadají kód, který nastavíte.

Nahlásit album

Komentáře fotek a videí

Levnější už to nebude! 30% sleva BLACK FRIDAY platí na všechny dárky z vašich fotek po zadání kódu: BF2022 v objednávce.
S kódem: BF2022 Akce platí do 4. 12. 2022
Získat slevu
Reklama

Pokračujte v prohlížení

Jestli se vám album líbí…

Přihlásit se na Rajče Prohlédnout znovu

Také album můžete sdílet

Spustit prezentaci Zastavit
TIPZměny uložíte také pokračováním na další fotku či video a zrušíte je klávesou ESC.
Přidejte do popisu štítky (např. #svatba #cestování) a fotku či video tak objeví více lidí.
Vernisáž výstavy "Člověk proti Babylonu" /Inauguro de la ekspozicio "La Homo kontrau Babelo"
Komentáře Přidat